art. 115 ust 2 pkt 1-3 ustawy

USTAWA

Prawo farmaceutyczne

(Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381 Opracowano na
podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z 2018 r. poz. 650, 697,1039.)

(...)

Art. 115 ust. 2 punkt 1 - 3 

(...)

2. Główny Inspektor Farmaceutyczny w Biuletynie Informacji Publicznej
Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego:
1) informuje o przepisach krajowych regulujących sprzedaż wysyłkową
produktów leczniczych oraz o tym, że poszczególne państwa członkowskie
Unii Europejskiej i państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym mogą stosować różne klasyfikacje produktów leczniczych
i warunki ich dostarczania;
2) informuje o celu wspólnego logo, o którym mowa w art. 85c ust. 3 dyrektywy
2001/83/WE;
3) informuje o ryzyku związanym z produktami leczniczymi nabywanymi
nielegalnie za pośrednictwem sieci Internet;
4) umieszcza hiperłącze do europejskiej strony internetowej związanej
z oferowaniem produktów leczniczych w sprzedaży wysyłkowej za
pośrednictwem sieci Internet, utworzonej przez Europejską Agencję Leków;
5) udostępnia wykaz aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych
prowadzących wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych wydawanych bez
przepisu lekarza.